Izdvojeno

f

You may like:

Image Alt

RCK DU

  /  Natječaji   /  NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE

REPUBLIKA HRVATSKA
TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA DUBROVNIK
20 000 DUBROVNIK
Župska 2
Tel: 020 640-400
e-mail: tajnistvo@tusdu.hr


KLASA:112-02/24-01/1
URBROJ: 2117-45-01-24-1


Na temelju članka 39. do članka 42. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93,27/97,47/99,35/08,127/19 i 151/22, na temelju članka 126. stavka 1.-3. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (,,Narodne novine”broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13,136/14-RUSHR, 152/14, 7/17, 68/18,98/19,64/20,151/22,156/23) i članka 77. Statuta Školski odbor Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik, raspisuje 

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik

 
(1) Ravnatelj/ica školske ustanove mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete u skladu s člankom

 1. stavkom 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi:
            1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
               a) sveučilišni diplomski studij  ili
               b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
               c) specijalistički diplomski stručni studij;
               d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 
            2) uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
            3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave  nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.
   
  U postupku imenovanja ravnatelja vršit će se vrednovanje dodatnih kompetencija sukladno odredbi članka 80. Statuta škole i to:
 • poznavanja stranog jezika
 • poznavanja digitalne vještine
 • iskustva rada na projektima.

Kandidati nisu obvezni imati dodatne kompetencije, ali u tom slučaju ne ostvaruju dodatne bodove.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti slijedeću dokumentaciju ( u izvorniku ili ovjerenoj preslici):

 • Životopis 
 • Diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • Dokaz o državljanstvu
 • Dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO ne starije od 30 dana od dana objave natječaja)
  • Dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima u školskoj ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje (potvrda ili uvjerenje o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa).
  • Dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno dokaz da je kandidat oslobođen obveze polaganja stručnog ispita
  • Dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (za kandidate koji su bili u obvezi stjecanja istih)
  • Program rada za mandatno razdoblje koji će kandidat predstaviti sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Statuta škole.
  • Uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana od dana objavljivanja natječaja)
  • Pisanu suglasnost kandidata prema kojoj Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik može od Ministarstva pravosuđa zatražiti izdavanje posebnog uvjerenja za fizičke osobe prema zakonu o pravnim posljedicama osude,kaznene evidencije i rehabilitacije

 
Kandidati mogu priložiti dokaz o dodatnim kompetencijama:poznavanju stranog jezika, osnovnim digitalnim vještinama i iskustvu rada na projektima

Dodatne kompetencije kandidati dokazuju dostavom izvornika ili ovjerene preslike sljedećih dokumenata:

 1. Poznavanje stranog jezika dokazuje se preslikom indeksa o završenom kolegiju stranog jezika, diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika, uvjerenjem odnosno potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika odnosno druge ovlaštene ustanove ili pravne osobe za edukaciju stranog jezika
 2. Poznavanje osnova digitalne vještine dokazuju se potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom institucije, ustanove ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili drugom ispravom o završenom studiju iz područja informacijskih znanosti.
 3. Iskustvo rada na projektima dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o radu na projektima ili osobnom izjavom kandidata u životopisu

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.


Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17,98/19,84/21) uz prijavu na natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložitii svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju i koje su kandidati dužni priložiti dostupne su na sljedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.
Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja u „Narodnim Novinama“ i  na mrežnim stranicama školske ustanove.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole:
Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik, Župska 2, 20000 Dubrovnik u zatvorenoj omotnici s naznakom ,,natječaj za ravnatelja/icu- ne otvaraj“.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
 
 

Predsjednica školskog odbora:
Maris Kutanjac

Jezici