Izdvojeno

f

You may like:

Image Alt

Vijeće

  /    /    /  Vijeće

VIJEĆE RODITELJA

Izvadak iz statuta škole:

Članak 163.
(1) U Školi se utemeljuje vijeće roditelja.
(2) Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja učenika Škole.

IZBOR ČLANOVA

Članak 164.
(1) Roditelji učenika na roditeljskom sastanku razrednih odjela iz svojih redova na početku školske godine biraju za tekuću školsku godinu jednog predstavnika u vijeće roditelja Škole.
(2) Za predstavnika roditelja učenika razrednog odjela u vijeće roditelja izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih roditelja.
(3) Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
(4) Postupkom izbora predstavnika razrednog odjela u vijeće roditelja rukovodi razrednik.

ZAPISNIK O IZBORIMA

Članak 165.
(1) Izbor roditelja u vijeće roditelja razrednici su dužni u roku do tri dana od dana izbora dostaviti ravnatelju.
(2) Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu vijeća roditelja i njome rukovodi do izbora predsjednika i zamjenika predsjednika vijeća roditelja.

KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA

Članak 166.

(1) Na konstituirajućoj sjednici potvrđuje se mandat izabranih članova vijeća roditelja i bira predsjednik i zamjenik predsjednika vijeća roditelja.
(2) Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.
(3) Glasovanje je javno, dizanjem ruku.

OVLASTI VIJEĆA RODITELJA

Članak 167.
Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te daje mišljenja i prijedloge:
– u svezi s donošenjem i provođenjem školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada
– u svezi s radnim vremenom Škole, početkom i završetkom nastave te drugim oblicima odgojno-obrazovnog rada
– u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, športskih natjecanja i kulturnih manifestacija
– u svezi s vladanjem i ponašanjem učenika u Školi i izvan nje
– u svezi s osnivanjem i djelatnosti učeničkih udruga te sudjelovanjem učenika u njihovu radu
– u svezi s pritužbama na odgojno-obrazovni rad
– u svezi s unapređenjem odgojno-obrazovnog rada, uspjehom učenika u radu, izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima te
– obavlja druge poslove prema odredbama ovoga statuta i drugih općih akata Škole.

VIJEĆE UČENIKA

Izvadak iz statuta škole:

Članak 155.
(1) Svi predsjednici razrednih odjela čine vijeće učenika Škole.
(2) Konstituirajuću sjednicu vijeća učenika saziva ravnatelj. Ravnatelj rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika vijeća učenika.
(3) Članovi vijeća učenika Škole između sebe biraju predsjednika vijeća učenika Škole.
(4) Za predsjednika vijeća učenika izabran je učenik koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.
(5) Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
(6) O izboru predsjednika vijeća učenika Škole vodi se zapisnik.

OVLASTI VIJEĆA UČENIKA

Članak 156.
Vijeće učenika:
– priprema i daje prijedloge tijelima Škole o pitanjima važnim za učenike, njihov rad i rezultate u obrazovanju
– izvješćuje pravobranitelja za djecu o problemima učenika
– predlaže osnivanje učeničkih klubova i udruga
– predlaže mjere poboljšanja uvjeta rada u Školi
– surađuje kod donošenja kućnog reda

– pomaže učenicima u izvršenju školskih i izvanškolskih obveza
– predlaže kandidate za općinski, gradski i županijski savjet mladih
– skrbi o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti učenika
– obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima.

NAZOČNOST NA SJEDNICAMA ŠKOLSKIH TIJELA

Članak 157.
(1) Predstavnik vijeća učenika sudjeluje u radu školskih tijela kada se odlučuje o pravima i obvezama učenika.
(2) Školski odbor, razredno i nastavničko vijeće dužni su pozvati predstavnika vijeća učenika na sjednicu na kojoj raspravljaju o pravima i obvezama učenika.

Jezici