Izdvojeno

f

You may like:

Image Alt

Završni ispit

Za smjerove konobar, kuhar, slastičar, THK i HTT

  /  Završni ispit

Završni je rad učenikov uradak čijom se izradbom i obranom provjeravaju, vrednuju i ocjenjuju učenikove strukovne razine sukladno razini kvalifikacije koju stječe.

Završni rad se sastoji od Izradbe i Obrane, a njima učenik pokazuje stupanj usvojenosti teorijskog i praktičnog znanja, samostalnost u radu i sposobnost služenja stručnom literaturom i elektroničkim izvorima podataka.

Temu završnoga rada učenik izabire u dogovoru s predmetnim nastavnikom struke koji će tijekom Izradbe i Obrane biti njegov mentor. Pri predlaganju tema za završni rad mogu se uzeti u obzir i prijedlozi učenika ako su u skladu s ciljevima i zadaćama nastavnoga programa prema kojemu se učenik obrazovao.

Nakon izbora teme, učenik na redovitim konzultacijama predlaže mentoru nacrt ili strukturu završnoga rada. Mentor, zajedno s učenikom, definira precizan sadržaj i strukturu završnoga rada te daje detaljne informacije učeniku o postupku izradbe i obrane rada. Tijekom Izradbe, u vrijeme dogovorenih konzultacija, mentor stoji na raspolaganju za pomoć u slučaju eventualnih nejasnoća te daje savjete oko pisanja rada i dodatnih izvora literature.

Završni rad učenik izrađuje samostalno, ali ima pravo i obvezu pohađati redovite konzultacije s mentorom. Mentor prati rad učenika i pomaže mu savjetima, a može zahtijevati doradu, izmjenu ili dopunu završnoga rada. Učenik je dužan postupiti prema mentorovim uputama i primjedbama.

Obrani završnoga rada može pristupiti učenik čiju je Izradbu mentor prihvatio i predložio za nju pozitivnu ocjenu. Završni rad se tiska u dvama primjercima u boji. Rad s potpisom mentora na posljednjoj stranici učenik je dužan predati u urudžbeni zapisnik Obrazovanja odraslih sukladno kalendaru obveza Škole. Završni rad se predaje u mekom ili spiralnom uvezu. Obrana završnoga rada se provodi pred tročlanim povjerenstvom čiji je jedan član učenikov mentor. Obrana traje do 30 minuta, a sadrži usmenu prezentaciju i odgovaranje na pitanja komisije.

Jezici