Izdvojeno

f

You may like:

Image Alt

Javna nabava

  /    /  Javna nabava

Pozivaju se svi zainteresirani za dostavu ponuda usluga za projekt RCK DU ( Grupa 1. Vanjska usluga za potrebe upravljanja projektom, administrativnim i financijskim operacijama projekta;
Grupa 2. Vanjska usluga za pomoć pri vođenju postupaka javne nabave)

U nastavku se nalazi potrebna dokumentacija koju treba preuzeti i prijaviti se na natječaj sukladno uvjetima iz javnog poziva za dostavu ponuda ‘
Usluga za Projekt RCK DU
(Grupa 1. Vanjska usluga za potrebe upravljanja projektom, administrativnim i financijskim operacijama projekta;
Grupa 2 Vanjska usluga za pomoć pri vođenju postupaka javne nabave)’.

Plan nabave za 2021. godinu dustupan je na linku: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik u sukobu interesa u smislu čl. 76. i čl. 80 Zakona o javnoj nabavi (NN 12/ 2016):

  • DIV-ING d.o.o., Vlaha Paljetka 8 Dubrovnik, OIB 72041060001

Dokumenti:

Obavijest o nadmetanju.Pdf

Prilog 3. – Troskovnik – Grupa 1.xlsx

Prilog 3. – Troskovnik – Grupa 2.xlsx

KU – RCK ESF (Dokumentacija o nabavi) ver. 2.0.pdf

IZJAVE SUKOB INTERESA DP.pdf

IZJAVE SUKOB INTERESA MCS EL RCK DU.pdf

IZJAVE SUKOB INTERESA MCS ANGELA RCK DU.pdf

Izjave_SUKOB_INTERESA_SO.pdf

Izjava – sukob interesa Lajtman.pdf

Izjava-sukob-interesa-Zmirak.pdf

ERDF 1 – RCK (Dokumentacija o nabavi).pdf

Obavijest o nadmetanju(ERDF1).Pdf

Prilog 3. Troskovnik Grupa 1(ERDF1).xls

Prilog 3. Troskovnik Grupa 2(ERDF1).xls

Prilog 4. Obrazac zivotopisa(ERDF1).docx

Prilog 5. Obrazac izjave o trajanju jamstva za otklanjanje nedostataka(ERDF1).docx

ERDF 1 – RCK (Dokumentacija o nabavi) – izmjena 1.pdf

ERDF 1 – RCK (Pojasnjenje i Izmjena 1).pdf

Odluka o odabiru Poziv na dostavu ponude 07.12..pdf

Zapisnik o otvaranju ponuda Poziv na dostavu ponude 07.12..pdf

Poziv na dostavu ponude Usluga cateringa 07.12. 2021..pdf

Poziv na dostavu ponude 22.07.2021..pdf

01 Izmjena Poziv na dostavu 22.07.pdf

Jezici